Kidsuniek is een kleinschalige kinderpraktijk voor coaching, bijles en leren leren. In verband met het persoonlijke karakter van de begeleiding maakt Kidsuniek voornamelijk gebruik van niet-gedigitaliseerde inschrijfformulieren die in samenspraak met de ouders worden ingevuld.
Om de begeleiding te kunnen uitvoeren of als u gebruik maakt van het contactformulier voor nadere informatie, vragen wij u om uw persoonsgegevens.

Kidsuniek gaat heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Er worden niet méér persoonsgegevens verzameld en met anderen gedeeld dan absoluut noodzakelijk is. Ook technisch en organisatorisch stelt Kidsuniek alles in het werk om uw persoonsgegevens goed te beveiligen en houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kidsuniek en Persoonsgegevens

De AVG bepaalt dat u vrijwillig, dus zonder druk, uw persoonsgegevens deelt en goed beseft waarvoor deze persoonsgegevens gevraagd worden. Het gebruik van het contactformulier, resp. (het voldoen van) de factuur van Kidsuniek gelden als bewijs voor geldige toestemming om uw persoonsgegevens voor de aangegeven doelen te gebruiken.

Daarom wordt op het inschrijf- en contactformulier ook gevraagd om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de begeleiding van uw kind. Alleen de persoonsgegevens die voor deze begeleiding noodzakelijk zijn worden zolang bewaard als de (belasting)wet dat voorschrijft. De andere persoonsgegevens worden z.s.m. vernietigd.

Er worden geen persoonsgegevens verkocht, bv. voor emailmarketing, of profielen van websitegebruikers gemaakt. Kidsuniek maakt zowel gebruik van gedigitaliseerde gegevens als van papieren archieven.

Welke Persoonsgegevens vraagt Kidsuniek en met welk doel?

Kidsuniek vraagt t.b.v. het begeleiden van uw kind om:

 • Naam van de ouders, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres. Van het kind worden de naam, geboortedatum en – plaats genoteerd en eventuele bijzonderheden die voor de begeleiding van belang zijn. Bij verslagen van de begeleiding of behandeling van het kind wordt alleen de voornaam van het kind gebruikt.
 • Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier wordt gevraagd om uw naam en emailadres in te vullen.

Inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

Als u schriftelijk een verzoek indient bij Kidsuniek – waarbij u zich overigens wel dient te legitimeren – kunt u schriftelijk een overzicht ontvangen van de gegevens die van u bij Kidsuniek bekend zijn. Mocht blijken dat die gecorrigeerd moeten worden, dan zal deze correctie worden aangebracht en schriftelijk aan u worden bevestigd. Ook kunnen uw gegevens worden verwijderd als u daarom schriftelijk vraagt en zich legitimeert. Ook hiervan ontvangt u schriftelijk bericht. Kidsuniek houdt zich, zoals gezegd, aan de vigerende belastingwetgeving die bepaalt dat financiële gegevens 7 jaar lang moeten worden bewaard.

Indien u dat wenst, zal ook aan de organisaties die uw gegevens ten behoeve van de verwerking hebben ontvangen worden gevraagd uw gegevens te verwijderen.

U kunt altijd, als u het gevoel heeft dat dit noodzakelijk is omdat uw rechten of vrijheden onvoldoende zouden worden gewaarborgd, een onderbouwde klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig

 • voor de begeleiding van uw kind, of om te antwoorden op uw verzoek om informatie voor de verantwoording conform de belastingwetgeving

Concreet betekent dit het volgende:

 • als Kidsuniek uw kind begeleidt dan worden uw gegevens 7 jaar bewaard cf. de belastingwetgeving;
 • de persoonsgegevens op het contactformulier (uw naam en emailadres) worden na 14 dagen vernietigd, tenzij Kidsuniek overgaat tot de begeleiding van uw kind.

Met welke partijen deelt Kidsuniek de persoonsgegevens?

Kidsuniek maakt onderscheid tussen het actief gebruiken van uw persoonsgegevens en het hebben van toegang tot uw persoonsgegevens. Er wordt gebruik gemaakt van uw gegevens voor het beoordelen en begeleiden van uw kind. Toegang tot uw persoonsgegevens is alleen aan de orde om organisatorische redenen, bv. voor het oplossen van problemen van digitale aard.

Persoonsgegevens t.b.v. het begeleiden van uw kind of het antwoorden op een verzoek om informatie worden gebruikt door:

 • Kidsuniek zelf
 • bij begeleiding: de school en/of de leerkracht van uw kind
 • bij overschrijvingen: de bank van Kidsuniek,
 • de boekhouder/accountant van Kidsuniek

Toegang tot de persoonsgegevens hebben:

 • de hostingmaatschappij
 • de webmaster voor zover relevant voor het oplossen van technische problemen en in goede staat houden van de website, inclusief de beveiliging.
 • de Belastingdienst (op diens verzoek)

Beveiliging

Kidsuniek neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De beveiliging van de gedigitaliseerde persoonsgegevens verloopt via de fysieke beveiliging van de SSL-certificaten van de hostingmaatschappij, logische en fysieke (toegangs-) beveiliging en beveiliging van apparatuur. Er wordt gezorgd voor patch-management, geregelde updating van software en back ups, automatische verwijdering van verouderde gegevens en versleuteling van gegevens.

Met alle betrokken derden worden daarnaast de verwerkingsovereenkomsten gesloten zoals voorzien in de AVG. Voor zover derden niet als ‘verwerker’ kunnen worden aangemerkt, hebben zij zich als ‘compliant aan de AVG’ verklaard.

Ook worden de organisatorische processen maximaal ingesteld op beveiliging. Lokaal worden gegevens bewaard op een computer die beveiligd is met wachtwoorden. Papieren archieven worden bewaard in een afgesloten kast.

Alle email verloopt via de hostingmaatschappij, cf. de beveiligingsmaatregelen van Hostnet.

Contactgegevens van Kidsuniek

U kunt Kidsuniek bereiken via de volgende contactgegevens:
Karen@kidsuniek.nl
tel.nr. 06-21111091